Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
29.
Máj
2014
„Čaro vidieka“
Mgr. Adrián Novosád
99 677,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Marec
2015
„Biokatalytická produkcia prírodných aróm v hybridných systémoch"
Slovenská technická univerzita v Bratislave
33 831,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
Január
2015
„Biodiverzita malých vodných biotopov: rovnobežky, rôznobežky alebo mimobežky?
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
2 465,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
30.
Marec
2015
„Biodekorované kompozitné magnetické nanočastice: Príprava, kolektivne vlastnosti a ich aplikácie
Bratislava
16 410,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Marec
2017
„Bezpečnosť nanotechnológií: životnosť nanočastíc a vplyv antioxidantov na ich redox vlastností
Technická univerzita v Košiciach
1 800,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
November
2016
„Bezodpadové spracovanie nebezpečných biologických odpadov na produkty vhodné pre intenzívne ekologické poľnohospodárstvo“.
ROKOSAN, s.r.o., Kollárova 446, 078 01 Sečovce
50 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
14.
November
2016
„Bezodpadové spracovanie nebezpečných biologických odpadov na produkty vhodné pre intenzívne ekologické poľnohospodárstvo“.
ROKOSAN, s.r.o., Kollárova 446, 078 01 Sečovce
50 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
6.
August
2014
„Aplikácia moderných retenčných systémov pri výrobe hygienických papierov
Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.
30 635,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Júl
2017
„Analýza vplyvu spriahnutia v mostoch so zabetónovanými nosníkmi
Technická univerzita v Košiciach
28 066,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Apríl
2016
„Analýza povrchiových a objemových stavov s použitím metód na báze kapacitnej mikroskopie
Fyzikálny ústav SAV
650,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
December
2017
„Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie v podmienkach Slovenska
Trnavská univerzita v Trnave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Január
2018
„Analýza polyméru PEEK a možnosti jeho aditívnej výroby
Technická univerzita v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
17.
Marec
2016
„Analýza možností využitia pevnej biomasy v podmienkach agrosektora na Slovensku a Srbsku
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2 430,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
September
2015
„Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vo vzťahu k vylepšovaniu človeka
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
19 558,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Apríl
2016
„ADVANCING THE CONSERVATION OF PLÁNT GENETIC RESOURCES IN THE CARPATHIAN MOUNTAINS AND PANNONIAN BASIN
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1 500,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
Február
2015
„Adaptívny genetický potenciál populácií lesných drevín v kontexte klimatických zmien
Technická univerzita vo Zvolene
6 148,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
17.
Február
2014
„Adaptívne a neadaptívne zmeny znakov fenotypu, vyvíjajúcich sa v izolovaných populáciách
Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied
0,00 € nenávratná neuvedený
8.
August
2014
„Adaptácia moderných výpočtovo-simulačných metód do oblasti vývoja valivých ložísk a ich verifikácia v reálnych podmienkach
Žilinská univerzita v Žiline
25 594,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
26.
November
2013
„...Nech všetko plynie dobrovoľne, nech sa nič nedeje násilne..." J. A. Komenský
Liečebno-výchovné sanatóriom
294 564,76 € nenávratná neuvedený
16.
Január
2015
„(Ultra)vysokotlaková metamorfóza a fázové transformácie počas subdukcie a exhumácie kontinentálnej litosféry v kolíznych orogénnych zónach
Geologicky ústav Slovenskej akadémie vied
5 954,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja