Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
25.
Marec
2019
Magnetické nanokompozity pre biomedicínu
Ústav experimentálnej fyziky SAV
4 700,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
Marec
2019
Ten Senses Macadamia Nursery, Meru County
Ten Senses Africa Ltd
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
25.
Marec
2019
Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava
Náš región - Podpoľanie
1 050 089,03 € nenávratná MPRV SR
22.
Marec
2019
Odkanalizovanie aglomerácie Kendice
Obec Petrovany
5 871 107,25 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
Marec
2019
Kanalizácia obcí Pohronská Polhora a Michalová
Obec Pohronská Polhora
16 182 134,66 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
Marec
2019
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi
Mesto Prievidza
2 330 162,28 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
22.
Marec
2019
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľným komunálnych odpadov v Starej Turej
Mesto Stará Turá
113 664,84 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
22.
Marec
2019
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
Obec Čierne
152 085,50 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
22.
Marec
2019
Efektívne regióny
APEL
311 808,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22.
Marec
2019
Modernizácia učební v ZŠ, Nám. mládeže 587/17, Zvolen
Mesto Zvolen
130 386,81 € nenávratná MPRV SR
22.
Marec
2019
Férová škola
"Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava"
1 244 656,05 € nenávratná MPRV SR
22.
Marec
2019
Zvýšenie počtu žiakov Strednej umeleckej školy v Prešove na praktickom vyučovaní
Stredná umelecká škola, Vodárenska 3, Prešov
565 758,37 € nenávratná MPRV SR
22.
Marec
2019
Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš – stratégia CLLD: „Spiš – otvorená možnosť pre dedičstvo v budúcnosti“
Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš
1 002 250,21 € nenávratná MPRV SR
22.
Marec
2019
Stratégia CLLD územia MAS Stará Čierna voda – opatrenia IROP
Miestna akčná skupina Stará Čierna voda
273 052,63 € nenávratná MPRV SR
22.
Marec
2019
Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických baktérií a rezistencie na antibiotiká
Parazitologický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
Marec
2019
Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku
Ekonomický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
Marec
2019
2D materiály iné ako grafén: monovrstvy, heteroštruktúry a hybridné vrstvy
Elektrotechnický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
Marec
2019
Štandardizácia nových prístupov v diagnostike závažných helmintóz ľudí a ich aplikácia do praxe v aktuálnych epidemiologických a sociologických podmienkach Slovenska
Parazitologický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
Marec
2019
Skyrmióny vo feromagnetických nanoobjektoch
Elektrotechnický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
Marec
2019
Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN
Ekonomický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja