Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
14.
Marec
2019
Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Opatovce nad Nitrou
Obec Opatovce nad Nitrou
81 035,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
14.
Marec
2019
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Pohronská Polhora
obec Pohronská Polhora
98 752,50 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
14.
Marec
2019
Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Horná Štubňa
obec Horná Štubňa
82 911,06 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
14.
Marec
2019
ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI MALÉ CHYNDICE
Obec Malé Chyndice
88 860,42 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Marec
2019
Obstaranie lesnej techniky v ENZA real, s.r.o.
ENZA real, s.r.o.
93 500,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
Marec
2019
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ZM_SEP-IMRK2-2017-001901
Obec Hlinné
311 885,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
14.
Marec
2019
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001653 UZAVRETEJ DŇA 30.05.2018
Obec Veľký Slavkov
508 416,15 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
14.
Marec
2019
Cyklotrasa Nitra - Dražovce
Mesto Nitra
255 427,84 € nenávratná MPRV SR
14.
Marec
2019
Rozšírenie kapacít materskej školy v Bušinciach
Obec Bušince
211 239,46 € nenávratná MPRV SR
14.
Marec
2019
Ekolǵia vybraných nepôvodných druhov rýb na Slovensku a v Srbsku v súvislosti s klimatickou zmenou a antropogénnymi zmenami
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
4 700,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Marec
2019
Spolupráca v oblasti výskytu akrylamidu a kvalitatívnych aspektov pekárskych produktov z hybridnej obilniny tritikale
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
4 700,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Marec
2019
Nanoštrukturované bio-hybridné materiály generované samousporiadajúcimi procesmi
Ústav experimentálnej fyziky SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na popdoru výskumu a vývoja
14.
Marec
2019
Štúdium usporiadania, orientácie a samozbaľovania v biopolyméroch a kvapalných kryštáloch
Ústav experimentálnej fyziky SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na popdoru výskumu a vývoja
14.
Marec
2019
Skúmanie vzájomných vzťahov štruktúr v slnečnej atmosfére - veľké priestorové rozlíšenie
Astronomický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Marec
2019
Supravodivosť tenkých vrstiev boridov
Ústav experimentálnej fyziky SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Marec
2019
Dynamika využívania surovinových zdrojov v paleolite a neolite na západnom Slovensku
Archeologický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Marec
2019
„Fyzikálne nedeštruktívne metódy pre komplexné testovanie a analýzu artefaktov kultúrneho dedičstva
Ústav merania SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Marec
2019
Grafénová nanoplatforma na detekciu rakoviny
Ústav polymérov SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Marec
2019
Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny
Fyzikálny ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Marec
2019
Vývoj nekonvenčnej technológie finálneho spracovania izotrópnych elektrotechnických ocelí
Ústav materiálového výskumu SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja