Legislatívny rámec

Návrh

na vytvorenie registra projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov

 

 

1. Úvod

Najvyšší kontrolný úrad SR vykonal v zmysle plánu kontrolnej činnosti na rok 2010 na Úrade vlády SR kontrolu čerpania finančných prostriedkov v rámci Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Jej účelom bolo najmä preverenie dodržiavania účelu čerpania finančných prostriedkov. Najvyšší kontrolný úrad SR v rámci vyššie uvedenej kontroly identifikoval okrem iného riziko spojené s možnosťou neefektívneho a nehospodárneho použitia finančných prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu. V súlade s opatrením navrhnutým zo strany Úradu vlády SR akceptovaným Najvyšším kontrolným úradom odstránenie respektíve obmedzenie tohto rizika je nutné riešiť v kooperácii so všetkými zainteresovanými zložkami v rámci SR, a to vytvorením komplexnej databázy projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov.

 

2. Zdôvodnenie

2.1 Úrad vlády SR na základe vyššie uvedených zistení oslovil všetky rezorty so žiadosťou o nomináciu členov pracovnej skupiny pre vytvorenie informačnej databázy financovaných projektov v rámci SR. Cieľom pracovnej skupiny bola výmena informácií o postupoch aplikovaných jednotlivými rezortmi na zabránenie možnosti neefektívneho a nehospodárneho použitia finančných prostriedkov, a to formou duplicitného financovania.

 

2.2 Duplicitné financovanie predstavuje financovanie aktivít a činností projektu realizovaného prijímateľom z rôznych zdrojov pomoci financovanej z verejných prostriedkov, kde súhrn zdrojov financovania prekročí 100 % celkových výdavkov, ktoré prijímateľovi pomoci s ich realizáciou vzniknú. Projekt je chápaný ako súhrn aktivít a činností, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie pomoci alebo podpory, ktoré realizuje prijímateľ pomoci v súlade s príslušnou zmluvou.

 

2.3 V rámci Slovenskej republiky bolo uzatvorených od roku 2007 do súčasnosti viac ako 35 tisíc zmlúv, ktoré sú rôznymi formami spolufinancované z verejných prostriedkov, a to v rámci viac ako 100 programov poskytovania finančnej pomoci.

 

2.4 V rámci jednotlivých zasadnutí sa taktiež členovia pracovnej skupiny navzájom informovali o jednotlivých programoch a formách poskytovania finančnej pomoci z verejných prostriedkov, ako aj o štruktúre údajov, ktoré by databáza projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov mala obsahovať. Základný zoznam údajov, ktoré by mali byť dostupné pre účely overenia možnosti duplicitného financovanie, zahŕňajú:

Názov prijímateľa pomoci;

IČO prijímateľa pomoci;

Názov projektu;

Miesto realizácie projektu;

Začiatok realizácie projektu (mesiac/rok);

Ukončenie realizácie projektu (mesiac/rok);

Výsledok projektu (výsledkové ukazovatele/predmet podpory);

Podporené aktivity (minimálne názov bez projektového riadenia a publicity);

Výška poskytnutej pomoci;

Typ poskytnutej pomoci (návratná/nenávratná);

Podporný program;

Poskytovateľ (zmluvná strana pre prijímateľa);

Súčasný administrátor (resp. inštitúcia, ktorá zabezpečuje uchovávanie dokumentácie v zmysle platných predpisov) poskytujúci detailnejšie informácie;

Odkaz na centrálny register zmlúv.

 

2.5 Na základe ďalšej analýzy existujúcich zdrojov vyššie požadovaných údajov vyplynulo, že najjednoduchším a nákladovo najefektívnejším spôsobom sprístupnenia údajov uvedených vyššie je využitie registrov zmlúv.

 

2.6 Zmluvy uzavreté po 1. 1. 2011 sú zverejňované v centrálnom registri zmlúv, ktorý bol vytvorený na základe zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, a to vrátane zmlúv, ktorých predmetom je návratná či nenávratná podpora projektu z verejných prostriedkov. Na základe uznesení vlády SR č. 491/2010 a 603/2010 bol vytvorený na webovom sídle Úradu vlády SR celkový zoznam zmlúv jednotlivých ministerstiev a verejných inštitúcií (ďalej „celkový zoznam zmlúv“) uzavretých pred 1. 1. 2011, ktorý síce obsahuje zmluvy uzavreté po 1. 1. 2000, ale iba ak ich uzavretie bolo výsledkom verejného obstarávania. K dispozícii je však prostredie, ktoré umožňuje ukladanie a správu aj starších zmlúv.

 

2.7 Centrálny register zmlúv v súčasnosti umožňuje vyhľadávanie zmlúv na základe týchto kritérií:

Dodávateľ (ekvivalent Názvu prijímateľa);

Rezort;

Objednávateľ (ekvivalent Poskytovateľa);

Názov zmluvy (parciálny ekvivalent Predmetu zmluvy);

Cena v Eur (ekvivalent Výške poskytnutej pomoci).

 

2.8 Celkový zoznam zmlúv v súčasnosti umožňuje vyhľadávanie zmlúv na základe týchto kritérií:

Dodávateľ (ekvivalent Názvu prijímateľa);

Objednávateľ (ekvivalent Poskytovateľa);

Rezort;

Predmet zmluvy;

 

2.9 Okrem toho poskytujú oba registre možnosť zoradenia výsledkov vyhľadávania podľa ceny, dátumu účinnosti, resp. dátumu zverejnenia.

 

2.10 Samotné zmluvy, ktoré sú v registroch prístupné, obsahujú spravidla nasledujúce informácie:

IČO

Ukončenie realizácie projektu

Výsledok projektu

Typ poskytnutej pomoci

Podporný program

 

2.11 Efektívnejšie využite existujúcich registrov na zníženie možnosti duplicitného financovania z pohľadu informácií dostupných pre subjekty zapojené do poskytovania návratnej a nenávratnej pomoci z verejných prostriedkov v súvislosti s overením finančnej operácie pred jej realizáciou v zmysle §2 ods. 2, písm. j) zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon 502/2001 Z. z.) bude zabezpečené:

a) Zavedením troch ďalších základných vyhľadávacích kritérií pre zmluvy publikované v CRZ, konkrétne:

1. Poskytnutie návratnej alebo nenávratnej finančnej pomoci ako odlišujúceho znaku pre typ zmluvy;

2. IČO ako jednoznačného identifikátora subjektu prijímateľa pomoci;

3. Kraj pre účely lokalizácie miesta poskytnutia pomoci;

pričom tieto kritériá budú doplnené zo strany príslušných rezortov v časovom horizonte do 15. januára 2012.

b) Vytvorením celkového zoznamu zmlúv, ktorých predmetom bolo poskytnutie finančnej pomoci z verejných prostriedkov, a to od 1. 1. 2007, tak aby bolo pokryté programové obdobie podpory poskytovanej SR v rámci štrukturálnych fondov EÚ, Kohézneho fondu, ako aj ďalších podporných programov EÚ 2007 - 2013 tvoreným údajmi, ktoré sú už v súčasnosti používané na vyhľadávanie v centrálnom registri zmlúv rozšírené o údaje uvedené v bode a) vyššie a doplnené o adresu, kde je možné získať príslušnú zmluvu v celom rozsahu. Pri predkladaní zmlúv musia jednotlivé rezorty dbať na splnenie podmienok týkajúcich sa ochrany osobných údajov definovaných Zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a znemožnenie zverejnenia údajov, ktoré by mohlo byť v rozpore s Občianskym zákonníkom (osobnostné práva podľa § 11) a údajov, ktoré sú v kombinácii s inými údajmi zneužiteľné na ekonomickú trestnú činnosť (napr. čísla účtov v kombinácii s osobnými údajmi štatutárov a podpisovými vzormi) ako aj s oznámením Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskej komisie vo veci zverejňovania informácií o prijímateľoch pomoci v zmysle rozsudku Súdneho dvora Európskej únie (veľká komora) z 9. novembra 2010 o transparentnosti. Jednotlivé rezorty poskytnú Úrady vlády SR údaje potrebné na vytvorenie celkového zoznamu zmlúv do 15. januára 2012.

c) Vytvorením registra projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov prístupného zo stránky centrálneho registra zmlúv na webovej lokalite Úradu vlády SR do 15. januára 2012.

 

2.12 Časový rámec pre vytvorenie kompletného registra projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov sa odhaduje na 12 mesiacov od prijatia príslušného uznesenia vlády SR.

 

2.13 Všetky rezorty sú vybavené potrebnou technikou, ako aj personálnymi zdrojmi (to vyplýva z plnenia podmienok definovaných zákonom 546/2010 Z. z v súvislosti s centrálnym registrom zmlúv), ktoré umožnia plnenie tejto úlohy bez potreby zvýšenia verejných výdavkov štátneho rozpočtu. Rezorty budú predkladať Úradu vlády SR v prípade zmlúv podpísaných v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2010 skenované zmluvy resp. odkaz na webovú lokalitu, kde sú umiestnené, v závislosti na svojich možnostiach pri zohľadnení počtu, predmetu a rozsahu predmetných zmlúv do 31. októbra 2012.

 

2.14 Výdavky na potrebné vytvorenie registra projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zo strany Úradu vlády SR nepresiahnu limit definovaný zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov pre zákazky s nízkou hodnotou.

 

3. Záver

3:1 Povinnosť zabrániť neefektívnemu a nehospodárnemu použitiu verejných prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu v rámci jednotlivých podporných programov vyplýva najmä zo znenia zákona č. 502/2001 Z. z., 528/2008 Z. z., príslušných smerníc a nariadení EÚ (napr. nariadenia Komisie ES 1828/2006) a príslušných dohôd upravujúcich programy bilaterálnej spolupráce.

 

3.2 Splnenie tejto povinnosti ponechať na forme vysoko individuálneho oslovovania jednotlivých rezortov s požiadavkou identifikácie možného duplicitného financovania podporovaných projektov pre každý pripravovaný projekt/pripravovanú finančnú operáciu je neefektívna po všetkých stránkach (príprava žiadosti či už v listovej alebo elektronickej forme zo strany overujúceho subjektu/zaslanie/spracovanie na niekoľkých rezortoch pridelením pracovníkovi, prípravou odpovede prípadne kopírovaním zmluvy s prijímateľom, kde by mohlo dôjsť k duplicitnému financovaniu/odoslanie na overujúci subjekt/spracovanie informácií na overujúcom subjekte).

 

3.3 Najefektívnejším a najjednoduchším spôsobom, ako znížiť možnosť duplicitného financovania, je vytvorenie priebežne aktualizovaného registra projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov prístupného širokej verejnosti. Register projektov by bol dostupný zo stránky centrálneho registra zmlúv vedeného Úradom vlády SR s využitím existujúcich technických prostriedkov, ktoré by boli rozšírené o najnutnejšie vyhľadávacie kritériá umožňujúce efektívnejšie vyhľadávanie zmlúv o poskytnutí pomoci z verejných prostriedkov štátneho rozpočtu. Register projektov bude doplnený o zmluvy o poskytnutí návratnej či nenávratnej pomoci z verejných prostriedkov, ktoré boli podpísané po 1. 1. 2007 v pôsobnosti jednotlivých rezortov a nimi riadených organizácií.

 

3.4 Za zriadenie a vedenie registra projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov bude zodpovedný Úrad vlády SR. V súlade s navrhovaným materiálom ústredné orgány štátnej správy SR zašlú elektronicky Úradu vlády SR do 15. januára 2012 zoznam zmlúv o poskytnutí pomoci podpísanými rezortmi resp. nimi riadenými organizáciami medzi 1. 1. 2007 a 31. 12. 2010 obsahujúce identifikátory uvedené v bode 2.11 vyššie a budú s Úradom vlády SR spolupracovať a poskytovať súčinnosť pri plnení úloh vyplývajúcich z predloženého materiálu vrátane doplnenia potrebných identifikátorov k zmluvám už zaradeným v centrálnom registri zmlúv.

 

3.5 Navrhované riešenie nerozširuje rozsah údajov zverejňovaných zo zákona ani údaje, ktoré sú pri prijímateľoch dostupné na iných verejne dostupných registroch (napr. Obchodný register, Živnostenský register), čím je v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky ako aj s oznámením Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskej komisie vo veci zverejňovania informácií o prijímateľoch pomoci v zmysle rozsudku Súdneho dvora Európskej únie (veľká komora) z 9. novembra 2010 o transparentnosti.

2