Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
15.
August
2022
Vypracovanie programu starostlivosti o Národný park Malá Fatra a jeho ochranné pásmo
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
495 366,14 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
15.
August
2022
Budovanie vodozádržných opatrení, obec Slopná
Obec Slopná
141 564,52 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
August
2022
Spracovanie dokumentov miestnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry (MÚSES)
Slovenská agentúra životného prostredia
16 660 610,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
15.
August
2022
Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy v Omšení
Obec Omšenie
582 383,06 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
August
2022
Recyklácia fotovoltaických panelov
ORIENS s.r.o.
2 374 025,10 € nenávratná MŽP SR
15.
August
2022
Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice - Lorinčík
Mestská časť Košice - Lorinčík
366 714,17 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
August
2022
Farma BELÍN
Ján Žilík
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
August
2022
Monitorovanie chemického stavu a hodnotenie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
4 329 691,38 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
August
2022
Nová technológia a inovácie vo výrobe spoločnosti Ján Skovajsa – KLIMAT
Ján Skovajsa - KLIMAT
170 027,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
August
2022
Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy - Žaškov,Párnica, Oravská Poruba, Veličná
Oravská vodárenská spoločnosť a.s.
15 925 461,46 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
August
2022
Prestupné bývanie a komunitné centrum v meste Myjava
Mesto Myjava
896 162,04 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12.
August
2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/62/2019
Základná škola s materskou školou Na Hôrke 30, Nitra Na Hôrke 30, 949 11 Nitra
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
12.
August
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/357/2018
Liga za duševné zdravie Slovenskej republiky Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
11.
August
2022
Robotizácia a racionalizácia výroby dielcov a zváraných konštrukčných podskupín v INFINITY GROUP a.s.
INFINITY GROUP a.s.
1 956 956,66 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
August
2022
Zavedenie inteligentných riešení do výrobného procesu spoločnosti NORDIA, s.r.o.
NORDIA, s.r.o.
177 225,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
August
2022
Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu v lesných ekosystémoch vybraných chránených území
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
6 700 445,72 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
11.
August
2022
Zateplenie výrobno-skladovej haly na parcele 2285/47
CHYŽBET SK, s.r.o.
221 653,23 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
August
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/145/2020
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučinová 23, Košice Kukučínová 23, 040 01 Košice - mestská časť Juh
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
11.
August
2022
Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií - 3. etapa
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
599 883,77 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
11.
August
2022
Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v lokalitách s prítomnosťou MRK realizáciou obnovy kultúrneho dedičstva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
8 196 696,62 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky