Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
24.
Jún
2022
Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti objektov na ul. Partizánskej v Dubnici nad Váhom
Mesto Dubnica nad Váhom
953 792,22 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Jún
2022
Zmeny klímy a prírodné riziká: zraniteľnosť a adaptačné kapacity lesných ekosystémov Západných Karpát
Technická univerzita vo Zvolene
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
24.
Jún
2022
Efektívnosť, finančná tieseň a rizikové správanie Európskych podnikov
Ekonomická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
24.
Jún
2022
Aplikácia molekulárno-biologických metód stanovenia autenticity a vysledovateľnosti pre bezpečnosť a duálnu kvalitu potravín
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
24.
Jún
2022
Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska
Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
24.
Jún
2022
Ranoalpidný tektonický vývoj a paleogeografia Západných Karpát
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
24.
Jún
2022
Behaviorálne a fyziologické indikátory welfaru hydiny
Centrum biovied SAV, v. v. i.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
24.
Jún
2022
Termická modifikácia dreva sýtou vodnou parou za účelom cielenej a stabilnej zmeny farby drevnej hmoty
Technická univerzita vo Zvolene
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
24.
Jún
2022
V ríši kukuričného boha. Prelomový výskum v oblasti predkolumbovského mayského poľnohospodárstva
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
24.
Jún
2022
Zberný dvor v obci Beňuš
Obec Beňuš
332 666,19 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
24.
Jún
2022
Servisné služby Informačného monitorovacieho systému ITMS2014+
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
1 727 640,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
24.
Jún
2022
Služby aplikačného rozvoja Informačného monitorovacieho systému ITMS2014+
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
780 000,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
23.
Jún
2022
Košecké Podhradie - úprava Podhradského potoka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1 831 844,11 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Jún
2022
Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Vlčany
Obec Vlčany
204 430,10 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Jún
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/327/2018
Akadémia verejnej správy Svätoplukova 32, 979 01 Rimavská Sobota
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava
23.
Jún
2022
Komunitné centrum v obci Čaklov
Obec Čaklov
318 604,03 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23.
Jún
2022
Priestorové zabezpečenie SO OPII v období 04/2021 až 04/2022
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
244 590,68 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby SR
23.
Jún
2022
Využitie mezenchymálnych kmeňových buniek v kombinácii s ďalšími podpornými biologickými postupmi v liečbe chronického diabetckého vredu
MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
22.
Jún
2022
Vodozádržné opatrenia Stará Ľubovňa
Mesto Stará Ľubovňa
158 362,20 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
Jún
2022
Plne automatizovaná výrobná linka
Metales, s.r.o.
336 500,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky