Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
20.
Apríl
2021
PORADENSKÉ SLUŽBY ZAMERANÉ NA POMOC OBHOSPODAROVATEĽOM LESA
Ing. Dušan Chudovský, PhD.
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Apríl
2021
Pomoc malým obhospodarovateľom lesov – poradenské služby Forforest
forforest, s.r.o.
60 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Apríl
2021
Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19 746 174,44 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Apríl
2021
Rozvoj podnikania spoločnosti DELKOV s.r.o.
DELKOV s. r. o.
185 858,16 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20.
Apríl
2021
Inovácia výrobného procesu RUBBER 24, s.r.o.
RUBBER 24, s.r.o.
192 360,65 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
19.
Apríl
2021
Výskum hybridného zvárania v kombinácii laser-TIG v režime synchronizácie pulzov zváracích zdrojov
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
19.
Apríl
2021
Podpora rozvoja a optimalizácie verejných politík v samosprávach okresu Lučenec
Mesto Fiľakovo
499 342,62 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
19.
Apríl
2021
Diverzifikácia činnosti
SL-STONE, s.r.o.
544 408,08 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Apríl
2021
Terapeutická a preventívna rekolonizácia kožného ekosystému pri dermatitídach u koní
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
19.
Apríl
2021
Komplexné využitie rastlinnej biomasy v biopotravinách s pridanou hodnotou
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
19.
Apríl
2021
Genomický profil a transkripčná signatúra kolorektálneho karcinómu
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
19.
Apríl
2021
Využitie profilu zdravotnej gramotnosti na skvalitnenie manažmentu chronických ochorení
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
19.
Apríl
2021
Špecifické laboratórne monitorovanie reaktivity trombocytov u pacientov s akútnym infarktom myokardu liečených novými antagonistami P2Y12 receptora
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
16.
Apríl
2021
Podpora energetickej efektívnosti budov v meste Michalovce
Mesto Michalovce
51 244,90 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Apríl
2021
Systém solárnych kolektorov predohrev TÚV pre kotolňu K-7
SLUŽBYT, s.r.o.
59 437,06 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Apríl
2021
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/107/2020 (0531/2020-D1)
Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
16.
Apríl
2021
Zníženie energetických strát pri prevádzke stavebných objektov spoločnosti EUROCAST Košice, s.r.o.
EUROCAST Košice, s.r.o.
1 703 498,43 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Apríl
2021
Energetický audit verejných budov v obci Batizovce
Obec Batizovce
12 996,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/255/2019 (0864/2019-D1)
BOZPO s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
16.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/2/2021 (0143/2021)
Centrum finančného vzdelávania Budovateľská 3602/50, 080 01 Prešov
171 109,12 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu