Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
19.
September
2013
"Povodňová ochrana recipientu Vavrincov potok ev. číslo 158 v Spišskom Podhradí "
Mesto Spišské Podhradie
438 490,82 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
3.
August
2022
"Právna úprava nakladania s vyhoretým jadrovým palivom
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
11.
Júl
2019
"Príprava nových kapacít EŠIF 2"
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
250 407,87 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
Január
2022
"Pusté Pole - Výstavba detského ihriska"
Obec Pusté Pole
9 284,70 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
August
2021
"Realizácia výstavby vodozádržno- parkovacieho systému s verejným osvetlením"
Mesto Spišské Podhradie
72 834,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
17.
August
2021
"Rekonštrukcia časti turistickej ubytovne"
Mesto Stropkov
39 985,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
6.
Máj
2022
"Rekonštrukcia miestnej komunikácie a rigolov - Záhradná ulica" v obci Stará Lesná
Obec Stará Lesná
67 275,02 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Marec
2023
"Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Pakostov" - SO 05 Vetva E
Obec Pakostov
17 580,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
November
2019
"Rekonštrukcia podlahy v jedinom vnútornom jestvujúcom obecnom objekte na športovanie v obci Utekáč."
Obec Utekáč, Utekáč 848/52, 985 06 Utekáč
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
25.
Marec
2013
"Rekultivácia skládky Hanušovce n/Topľou "
Mesto Hanušovce nad Topľou
968 806,23 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
3.
Apríl
2023
"Revitalizácia mŕtveho ramena Váhu, vybudovanie náučného chodníka a oddychových zón“ v obci Žihárec
Fehér Fűz - Salix Alba
14 652,33 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Marec
2018
"REVITALIZÁCIA PARKU V OBCI BRANOVO - 1.ETAPA"
Obec Branovo
38 249,88 € nenávratná Pôdohospodráska platobná agentúra
1.
December
2022
"Revitalizácia „dvora“ Pamätného domu Csontváryho"
Obec Halič
119 980,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
18.
November
2013
"Rozšírenie separácie odpadov a modernizácia triediacej linky odpadov "
mesto Michalovce
768 375,74 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
12.
Január
2018
"Rozšírenie spolupráce organizácií v regióne Záhorie prostredníctvom procesu Duálneho vzdelávania s cieľom posilnenia existujúcich podnikateľských subjektov" - RODUPEX
Regionálna rozvojová agentúra Záhorie so sídlom v Malackách
34 795,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
5.
Február
2015
"Rozvoj prezentačných zručností beneficientov územia MAS Dolná Nitra"
VOKA - Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity
8 727,69 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Február
2015
"Rozvoj územia MAS Dolná Nitra"
VOKA - Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity
8 078,12 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
November
2015
"Sanácia environmentálnej záťaže po Sovietskej armáde – Ivachnová "
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
1 353 962,77 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
10.
Apríl
2018
"Skladovanie poľnohospodárskych produktov"
HEX SK s. r. o.
475 183,06 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
September
2019
"Športom ku zdraviu"
Obec Malé Lednice, Malé Lednice 101, 018 16 Malé Lednice
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR