Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
3.
Október
2017
Čas na zmenu – podpora udržateľného získavania a spotreby nerastných surovín.
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o., Pražská 11, 811 04 Bratislava
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
4.
December
2017
Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií
Paneurópska vysoká škola
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
December
2017
Štrukturálna diverzita, disturbančný režim a sukcesný vývoj vybraných bukových a zmiešaných pralesov a výskum zachovania tisu obyčajného (Taxus baccata L.) v bukových ekosystémoch Slovenska"
Technická univerzita vo Zvolene
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
December
2017
Modelovanie Pareto optimálnych interakcií finančného a podnikového sektora v adaptačných procesoch.
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vvvoia
4.
December
2017
Magnetokalorický jav v kvantových a nanoskopických systémoch
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
December
2017
MEMS štruktúry na báze poddajných mechanizmov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
December
2017
Oblastné stratotypy pre genetické, vekové a paieoenvironmentalne charaktenstiky sedimentárnych paniev Západných Karpát
Ustav vied o Zemi SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
December
2017
Nové syntetické metódy a syntézy biologicky aktívnych molekijl pre trvalo udržateľný rozvoj zelenej chémie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
December
2017
Multikomponentné nanokompozitné povlaky pripravené vysokoionizovanými depozičnými technológiami
Ústav materiálového výskumu SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
December
2017
Vytváranie proteínových komplexov počas asymetrického bunkového delenia v sporulujúcich bunkách Bacillus subtilis
Ústav molekulárnej biológie SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
December
2017
Využitie vlákna z odpadových aglomerovaných materiálov na báze dreva
Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
December
2017
Vývoj progresívnej diagnostickej metódy pre klinickú onkológiu založenej na interakcii DNA aptamérov s proteínmi
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
December
2017
Univerzálna nanoštrukturovaná platforma pre interdisciplinárne použitie
Elektrotechnický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
December
2017
Nové environmentálne prijateľné polymérne materiály z obnoviteľných zdrojov
ENVIROCARE. s.r.o.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
December
2017
inteligentný systém na identifikáciu nebezpečenstva v komplexných výrobných procesoch
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
December
2017
Štúdium metód návrhu a zhotovenia cievok z vodiča s kruhovým prierezom na báze vysokoteplotného supravodiča
Elektrotechnický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
December
2017
Ultraľahký kompozitný supravodič na báze Mg, B, Ti a Al
Elektrotechnický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
December
2017
Širokopásmový MEMS detektor terahertzového žiarenia
Elektrotechnický ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
December
2017
Návrh, príprava a charakterizácia materiálov a štruktúr anorganicko organickej hybridnej integrovanej fotoniky
Medzinárodné laserové centrum
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
December
2017
Teória a technológia rozhraní pre rýchlu organickú elektroniku
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vvvoia