Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
10.
Júl
2024
Zlepšovanie čitateľskej gramotnosti prostredníctvom výučby stratégií: longitudinálna štúdia
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.
199 992,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Ternárne chalkogenidové perovskity pre fotovoltaiku
Univerzita Komenského v Bratislave
169 997,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Kryotolerancia bovinných embryí produkovaných in vitro z kryokonzervovaných oocytov
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
199 999,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Prehrievanie mesta: dôsledky, zmierňovanie a percepcia
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
112 123,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Objasnenie molekulárnych mechanizmov agregácie ľahkého reťazca IgG pri onkohematologických ochoreniach: od sérových proteínov po kinetické stabilizátory
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
169 205,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Vplyv dynamických nábojových pásov na kvantové magnety a supravodiče v extrémnych podmienkach
Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.
195 662,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Biologické čistenie (biocleaning): mikroorganizmy a ich enzýmy pre efektívne odstraňovanie syntetických polymérov z povrchov objektov kultúrneho dedičstva
Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.
184 560,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Vplyv aplikácie organických molekúl na vlastnosti perovskitovských tenkovrstvových štruktúr
Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.
200 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Cirkulácia vírusu kliešťovej encefalitídy v blízkosti poľnohospodárskych fariem a lesných lokalitách na Slovensku
Ústav zoológie SAV, v. v. i.
178 090,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Sebaurčenie intersex, transrodových a nebinárnych osôb
Univerzita Komenského v Bratislave
13 256,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Kráľová pri Senci, Hrubá Borša, Kostolná pri Dunaji SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA A ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD - 2.fáza
Združenie obcí – Kráľová pri Senci – Kostolná pri Dunaji – Hrubá Borša
11 208 321,43 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
Júl
2024
Učebné pomôcky vo výchovno-vzdelávacom procese na Slovensku (16. - 20. storočie)
Univerzita Komenského v Bratislave
160 849,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Príprava a vlastnosti magneticky tvrdých a mäkkých materiálov bez kritických prvkov pre trvalo udržateľný rozvoj
Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.
200,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Interakcia človeka a prírodného prostredia v kontexte pravekého osídlenia jaskýň na Slovensku
Archeologický ústav SAV, v. v. i.
179 908,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Imunitný kontrolný bod BTLA ako potenciálny biomarker v terapii difúzneho veľkobunkového B-lymfómu
Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.
200 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Eliminácia kliešťami prenášaných infekcií bez použitia antibiotík
Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.
199 982,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Simulačný rámec pre plánovanie a návrh hydroekologických sústav v meniacom sa životnom prostredí
Slovenská technická univerzita v Bratislave
199 809,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
10.
Júl
2024
Vývoj pokročilej odľahčenej nanoštruktúrovanej ocele a jej výroby prostredníctvom jednoduchého tepelného spracovania pre náročné pevnostné aplikácie
Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.
199 968,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
9.
Júl
2024
Technológie mäsovýroby
Beef House, s.r.o.
158 270,20 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Júl
2024
Prevratná NFC microSD Smart Card technológia pre vysoko bezpečnú digitálnu spoločnosť a ochranu jej súkromia
R-DAS, s. r. o.
2 491 125,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky