Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
10.
Jún
2019
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu
Obec Komárany
408 137,69 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
Jún
2019
Financovanie kancelárie MAS Holeška
Holeška
129 155,96 € nenávratná MPRV SR
10.
Jún
2019
Podpora sieťovania rómskych občianskych aktivistov v rámci lokálnych komunít regiónu Gemer-Malohont-Novohrad
Kultúrno-výchovné občianske združenie Láčho drom
388 615,69 € nenávratná Ministersvo vnútra Slovenskej republiky
10.
Jún
2019
Budovanie výukových a výskumných kapacít v štruktúrnej a funkčnej analýze biomolekúl pre potreby biomedicíny a biotechnológií
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied
1 166 798,81 € nenávratná MPRV SR
10.
Jún
2019
Miestna občianska poriadková služba v Raslaviciach
Obec Raslavice
83 249,64 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
10.
Jún
2019
Investície do hmotného majetku, oblasť 2-POĽNOBLH, s.r.o.
POĽNOBLH, s. r. o.
117 072,78 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Jún
2019
Odbytové, skladovacie a pozberové zázemie - POVAŽAN
ZERA s.r.o.
87 684,86 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Jún
2019
Kompostáreň pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Sačurov
Obec Sačurov
311 599,05 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
10.
Jún
2019
Slovník slovenských neologizmov (lexikografický, lexikologický a porovnávací slavistický výskum)
Prešovská univerzita v Prešove
180 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
10.
Jún
2019
Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe
Centrum biovied SAV
230 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
10.
Jún
2019
Chemoenzymatická syntéza látok s farmaceutickýmpotenciálom: optimalizácia procesov produkcie fenyletanoidných glykozidov
Chemický ústav SAV
249 980,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
7.
Jún
2019
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti AG FOIL spol. s r.o.
AG FOIL s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7.
Jún
2019
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Špačince
Obec Špačince
161 134,25 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
7.
Jún
2019
Domáce kompostovanie - predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Žarnovica
Mesto Žarnovica
99 185,63 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
7.
Jún
2019
Podpora kompostovania v obci Široké
Obec Široké
121 254,96 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
7.
Jún
2019
Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia
Slovenský hydrometeorologický ústav
20 446 964,22 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
7.
Jún
2019
Monitoring druhov a biotopov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch a smernice o vtákoch
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
20 915 216,90 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
7.
Jún
2019
Financovanie prevádzkových nákladov MAS BBGMP
Banskobystrický geomontánny park
147 176,04 € nenávratná MPRV SR
7.
Jún
2019
Implementácia mikroprojektov v oblasti ochrany a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva v Euroregióne Karpaty a v Prešovskom samosprávnom kraji
Prešovský samosprávny kraj
255 019,88 € nenávratná MPRV SR
7.
Jún
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/174/2017 (0878/2017-D1)
Základná škola, Limbová 30, 010 07 Žilina
160 569,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »