Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
14.
Júl
2021
Vývoj unikátneho TiMg kompozitného zubného implantátu
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
249 908,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Inovácia tvorby manažmentových plánov pre podporu participatívneho rozhodovania pri zabezpečovaní ekosystémových služieb lesa
Technická univerzita vo Zvolene
249 991,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Nová právna úprava správneho trestania
Univerzita Komenského v Bratislave
200 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Sanácia nelegálnych skládok v obci Varhaňovce
Obec Varhaňovce
57 020,43 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14.
Júl
2021
Longitudinálne pozorovanie neurodegenerácie a korelátov relevantných ukazovateľov v ACh
Neuroimunologický ústav SAV
249 552,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Psychologické súvislosti nepodložených informácií a presvedčení súvisiacich s pandémiou COVID-19.
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
220 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze
Biomedicínske centrum SAV
249 210,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Zlepšenie prajavov starnutia pravidelným cvičením: multi-orgánový integratívny prístup k molekulovej, metabolickej a štrukturálnej adaptácii na cvičenie
Biomedicínske centrum SAV
249 992,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Možné svety a modality: súčasné filozofické prístupy
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
161 701,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Behaviorálne aspekty COVID-19: Mapovanie správania súvisiaceho s pandémiou a jej psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky
Prešovská univerzita v Prešove
205 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Edge-enabled inteligentné snímanie a výpočty
Technická univerzita v Košiciach
249 998,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku
Ústav hydrológie SAV
180 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články
Ústav materiálového výskumu SAV
210 478,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Výskum vlastností komponentov z kóróziivzdorných zliatin vyhotovených aditívnou výrobou
Slovenská technická univerzita v Bratislave
250 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Klonovanie génov zabezpečujúcich totálnu rezistenciu voči múčnatke trávovej na pšenici
Univerzita Komenského v Bratislave
249 850,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Využitie nanomedicíny v boji proti rakovine pankreasu prostredníctvom zacielenia nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX.
Biomedicínske centrum SAV
226 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Kardiometabolické účinky stimulácie Mas receptorov modulovaním renín-angiotenzínového systému - klúčová úloha angiotenzín-konvertujúceho enzýmu 2
Biomedicínske centrum SAV
248 771,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Výskum implementácie nových meracích metód na kalibráciu meracích systémov pre priemyselnú metrologickú prax
Žilinská univerzita v Žiline
245 175,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Výskum progresívnych metód znižovania prenosu hluku a vibrácií hnacieho ústrojenstva elektromobilov s využitím gumo-kovových dielov s podporou umelej inteligencie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
239 292,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja
14.
Júl
2021
Molekulové dráhy indukované traumatickým poškodením mozgu: identifikácia nových biomarkerov a potenciálnych terapeutických cieľov pre neurodegeneráciu
Neuroimunologický ústav SAV
230 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a a vývoja