Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
3.
Júl
2020
ZŠ Mirka Nešpora – zriadenie špecializovaných učební
Mesto Prešov
58 906,98 € nenávratná MPRV SR
3.
Júl
2020
Modernizácia technického vybavenia učební IKT, Modernizácia technického vybavenia Biologickej učebne, Modernizácia technického vybavenia Knižnice
Mestská časť Bratislava-Petržalka
73 022,38 € nenávratná MPRV SR
2.
Júl
2020
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Kľakovskej doline
Združenie obcí Kľakovskej doliny
495 010,80 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
2.
Júl
2020
Vypracovanie programov starostlivosti o Chránenú krajinnú oblasť Horná Orava a Chránenú krajinnú oblasť Štiavnické vrchy
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
1 327 006,52 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
2.
Júl
2020
Proaktivity pre biodiverzitu v regiónoch Slovenska
Univerzita Komenského v Bratislave
182 359,16 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
2.
Júl
2020
Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci čaklov-2.etapa
Obec Čaklov
221 091,31 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2.
Júl
2020
Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Brezno
Mesto Brezno
161 177,32 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2.
Júl
2020
Priemyselný výskum a vývoj pokročilých elektronických modulov pre "Priemysel 4.0" aplikácie
T- Industry, s.r.o.
204 277,99 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2.
Júl
2020
Zberný dvor Oravská Lesná
obec Oravská Lesná
827 073,51 € nenávratná SAŽP
2.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/91/2019 (0522/2019)
Základná škola Dargovských hrdinov 19 Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné
55 189,56 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/18/2020 (0280/2020)
Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky Kutlíkova 1755/17, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka
197 356,60 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2.
Júl
2020
Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifikačného orgánu a podporných útvarov MF SR podieľajúcich sa na finančnom riadení a implementácii EŠIF - IV. časť
Ministerstvo financií SR
3 774 858,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Júl
2020
Podpora potravinovej sebestačnosti a zamestnanosti v oblasti Machakos so zameraním na zmiernenie negatívnych vplyvov Covid 19
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.
100 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
2.
Júl
2020
mluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/33/2020 (0350/2020)
QUO VADIS, o.z. Ivana Krasku 7, 960 01 Zvolen
152 382,10 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2.
Júl
2020
Financovanie chodu MAS II.
Občianske združenie MAS pod Vihorlatom, o.z.
219 456,48 € nenávratná MPRV SR
2.
Júl
2020
Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vykonávajúcich následné činnosti koordinátora horizontálnej priority marginalizované rómske komunity v roku 2020
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
72 480,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Júl
2020
Zabezpečenie chodu MAS ĽUBOVNIANSKO
Miestna akčná skupina ĽUBOVNIANSKO
131 403,20 € nenávratná MPRV SR
2.
Júl
2020
Financovanie prevádzkových nákladov 2 MAS HORNÁ TOPĽA
Miestna akčná skupina HORNÁ TOPĽA
266 850,80 € nenávratná MPRV SR
2.
Júl
2020
Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚPVII priamo zapojených do systému riadenia a koordinácie EŠIF - 3
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
4 333 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Júl
2020
Vybavenie odborných učební v ZŠ, Nobelovo nám. 6
Mestská časť Bratislava - Petržalka
40 090,00 € nenávratná MPRV SR
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »