Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
30.
Jún
2020
Optimalizácia výučbových materiálov z matematiky na základe analýzy súčasných potrieb a schopností žiakov mladšieho školského veku
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Genomická selekcia obilnín na suchovzdornosť
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Vývoj a aplikácie modelov riadenia rizík v podmienkach technologických systémov v súlade so stratégiou Priemysel (Industrie) 4.0
Technická univerzita v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Výpočtové a matematické modelovanie pre optimalizáciu mikrofluidických zariadení určených na triedenie, izolovanie a manipuláciu buniek
Žilinská univerzita v Žiline
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Nemetalické výstuže do betónových konštrukcií vyrábané na Slovensku a inovačné metódy navrhovania proti progresívnym formám zlyhania betónových stavieb
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Počítačom podporovaná optimalizácia manažmentu lesných porastov v podmienkach meniacej sa klímy
Národné lesnícke centrum
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Výskum optimálneho riadenia toku energie v systéme elektrického vozidla
Žilinská univerzita v Žiline
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu u pacientov s preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny.
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0270 na riešenie projektu pod názvom „Eutrofizácia prostredia a jej dopady na druhovú diverzitu opadavých lesov temperátnej zóny.
Technická univerzita vo Zvolene
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Pozitrónová emisná tomografia ako nástroj in vivo štúdia transportu vybraných látok v rastlinách
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Financovanie prevádzkových nákladov MAS BODROG o.z. spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD
Miestna akčná skupina BODROG, o.z.
62 650,20 € nenávratná MPRV SR
30.
Jún
2020
Deoxyribonukleázová aktivita v plazme a jej význam pri odstraňovaní extracelulárnej DNA
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Výskum alternatívnych metód ochrany ihličnatých sadeníc pred hmyzími škodcami
Národné lesnícke centrum
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Potravinová bezpečnosť, chudoba a ohrozené skupiny obyvateľstva: úloha politík
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Návody a nástroje na efektívnu elimináciu protiprávnych konaní v spojení s možnou insolvenciou
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Identifikácia vírusu EBHS a vybraných patogénov ako možnej príčiny poklesu početnosti zajaca poľného (Lepus europaeus) na Slovensku
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Metódy predikcie degradovateľnosti a stráviteľnosti dusíkatých látok krmív pre prežúvavce
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv (DARLINK)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja