Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
30.
Jún
2020
Topologické a algebraické aspekty minimálnych dynamických systémov
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Výskum perspektívnych vysokofrekvenčných meničových systémov s technológiou GaN
Žilinská univerzita v Žiline
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Genetika a epigenetika produkcie ovčieho mlieka na Slovensku“
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Vlastnosti nových progresívnych konštrukčných materiálov v agresívnom prostredí roztavených solí
Ústav anorganickej chémie SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Vývoj nových teoretických nástrojov pre predikciu a interpretáciu EPR a NMR parametrov
Ústav anorganickej chémie SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Centrálny zberný dvor v obci Slavošovce a sanácia skládky
Obec Slavošovce
331 220,67 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30.
Jún
2020
Štúdium príbuzenských vzťahov v rómskych komunitách Slovenska
Prešovská univerzita v Prešove
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie
Centrum vied o umení SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv (DARLINK)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Štrukturálne prechody (bio)makromolekúl v nanokanáloch
Ústav polymérov SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Sclerosis multiplex - Úloha mitochondriálnej dysfunkcie v inzulinovej rezistencii
Biomedicínske centrum SAV - Ústav klinického a translačného výskumu
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Dvojstupňové splyňovanie zmesného tuhého odpadu s katalytickou redukciou dechtov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Izokonverzné metódy - teória a aplikácie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Efektívne algoritmy, automaty a dátové štruktúry
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Kompozitné vrstvy pre vysokoteplotnú protikoróznu ochranu kovov
Ústav anorganickej chémie SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Psychosociálny vývin detí s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami v systéme starostlivosti - longitudinálna štúdia
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Elektrochemicky a fotochemicky iniciované reakcie koordinačných zlúčenín s biologicky aktívnymi ligandmi
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Učenie a nervová plasticita spevavcov
Centrum biovied SAV - Ústav biochémie a genetiky živočíchov
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Štruktúra jadrovej hmoty
Fyzikálny ústav SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
30.
Jún
2020
Inovácia systému pôdnych jednotiek v agrárnej krajine Slovenska - ich mapovanie, digitalizácia a vektorizácia“
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja